Årsmöte / Annual meeting

Medlemsinformation / Member information

Gör din röst hörd

Vi inbjuder dig som är medlem i föreningen Taxiunionen till ett årsmöte.

Datum 2024-04-29 

Tid 18.30 – 21.00 

Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna. 

Som medlemmar i Taxiunionen är vi tillsammans också delägare i Fairtaxi med 30% av rösterna.

Under årsmötet kommer vi att samtala och rösta om olika förslag när det gäller vår förening och initiativ som påverkar Fairtaxi och vår egen framtid.

ANMÄL DIG TILL ÅRSMÖTE:
Nedan en kort beskrivning om hur saker fungerar i vår förening.
 1. Inledning: Mötesledaren hälsar alla välkomna och introducerar dagordningen.
 2. Dagordning: En lista med ämnen som ska diskuteras och beslutas, inklusive rapporter från styrelsen och eventuella val (se bifogat dagordning).
 3. Diskussion: Alla medlemmar får möjlighet att ställa frågor och ge sina åsikter om föreningens verksamhet i enlighet med dagordningen.
 4. Beslut: Genom omröstningar tas viktiga beslut om föreningens framtid.
 5. Val: Om det behövs väljs nya styrelsemedlemmar eller revisorer för det kommande året.
 6. Avslutning: Mötesledaren sammanfattar mötets resultat och tackar alla för deras deltagande.
Varför ska vi delta?
  1. Påverka beslut: Ditt deltagande ger dig chansen att påverka föreningens riktning och beslut. Din röst är viktig!
  2. Få information: Genom att delta får du insikt i föreningens verksamhet, ekonomi och framtidsplaner.
  3. Nätverka: Årsmötet är en möjlighet att träffa andra medlemmar och bygga nya kontakter inom branschen.
  4. Demokrati: Årsmötet är hjärtat av föreningens demokratiska process. Din närvaro stärker föreningens demokratiska principer.
  5. Skydda dina intressen: Genom att delta ser du till att dina intressen och synpunkter tas i beaktande vid beslut som påverkar föreningen.
  6. Motioner: du har möjlighet att lägga förslag till årsmöte genom att skicka ett email med dina förslag senast 2024-04-07 till styrelsen medlem@taxiunionen.nu

Ditt deltagande är avgörande för att säkerställa en stark och välmående förening Taxiunionen. Vi ser fram emot att träffa dig på årsmötet!

Dagordning

Årsmötet föreningen Taxiunionen,

Datum 2024-04-29

Plats: Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två (2) protokolljusterare som också är rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Förvaltningsberättelse av Fair året 2023
  3. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Information utveckling Fair och nya steg framåt
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  3. tre (3) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  4. en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en (1) skall utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Make yor voice heard

We invite you who are members of the association Taxiunionen to an annual meeting.

Date 2024-04-29 

Time 18.30 – 21.00 

Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna. 

As members of the Taxiunion, we are also part owners of Fairtaxi with 30% of the votes.

During the annual meeting, we will discuss and vote on various proposals regarding our association and initiatives that affect Fairtaxi and our own future.

REGISTER FOR THE ANNUAL MEETING:
Below is a brief description of how things work in our association.
 1. Introduction: The meeting leader welcomes everyone and introduces the agenda.
 2. Agenda: A list of topics to be discussed and decided, including reports from the board and any elections (see attached agenda).
 3. Discussion: All members have the opportunity to ask questions and give their opinions about the association’s activities in accordance with the agenda.
 4. Decisions: Through votes, important decisions are made about the future of the association.
 5. Election: If necessary, new board members or auditors are elected for the coming year.
 6. Closing: The meeting leader summarizes the results of the meeting and thanks everyone for their participation.
Why should we participate?
  1. Influence decisions: Your participation gives you the chance to influence the association’s direction and decisions. Your vote is important!
  2. Get information: By participating, you gain insight into the association’s operations, finances, and future plans.
  3. Networking: The annual meeting is an opportunity to meet other members and build new contacts within the industry.
  4. Democracy: The annual meeting is the heart of the association’s democratic process. Your presence strengthens the association’s democratic principles.
  5. Protect your interests: By participating, you ensure that your interests and views are considered in decisions that affect the association.
  6. Motion: you have the opportunity to make a proposal for the annual meeting by sending an email no later than 2024-04-07 it to the board  medlem@taxiunionen.nu

Your participation is crucial to decide on a strong and prosperous association Taxiunionen. We look forward to meeting you at the annual meeting!

Agenda

Annual meeting of the association Taxiunionen

Date 2024-04-29

At: Folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna

 1. Determination of röstläng for the meeting (who has the right to vote).
 2. Election of the chairman and secretary for the meeting.
 3. Selection of two (2) protocol adjusters who are also rösträknare (counting votes)
 4. Ask if the meeting has been announced correctly.
 5. Determining the agenda.
  1. The board’s activity report for the last financial year.
  2. Report of Fair in the year 2023
  3. The board’s management report (balance and income statement) for the last financial year.
 6. The auditors’ report on the management of the board during the last operating/financial year.
 7. Ask about freedom from liability for the board for the period covered by the audit.
 8. Information development of Fair and new steps forward
 9. Determination of membership fees.
 10. Determining the business plan and processing the budget for the coming business/financial year.
 11. Processing of the board’s proposals (propositions) and timely proposals received from the members (motions).
 12. Choice of
  1. the association’s chairman for a period of one (1) year.
  2. half the number of other members of the board for a period of two years.
  3. three (3) substitutes on the board with a fixed rotation for them for a period of one year.
  4. one (1) auditor and one (1) deputy for a period of one year. Board members may not participate in this election.
  5. three (3) members of the election committee for a period of one year, of whom one (1) shall be appointed convener.
 13. Any other issues reported under point 5.

Similar Posts