Om oss
Verksamhet

Taxiunionen (802511-1256) en ideell förening för dem som arbetar inom taxi & bud.

Vision

Taxiunionen vill sträva efter en hållbar taxiverksamhet i Sverige för taxi-åkare, taxiförare och kunder.

Mål

Genom en gemensam röst och olika initiativ vill Taxiunionen påverka och förbättra taxibranschen.

Genom information och samverkan med allmänheten, olika aktörer inom branschen och myndigheterna vill vi skapa förutsättningar för lika villkor i taxibranschen.

Genom att skapa dessa förutsättningar kan vi presentera en ny och mer hållbar struktur och praxis som gagnar kunder, samhället, miljön, åkare och förare.

Genom en tydlighet i branschen skapar vi trygghet och stabilitet som leder till en bättre service som i sin tur leder till nöjdare kunder.

Varför Taxiunionen?

Vi arbetar i en bransch med många utmaningar, bekymmer och stress. Många av oss förare och åkerier har identifierat orsaken till alla dessa problem, men… att känna igen och benämna dessa räcker inte till!

Att förändra/förbättra vår situation kräver energi, initiativ och lösningar! Taxiunionen är en förening grundad av oss åkerier för att förändra vår bransch till en bättre, stabilare och tryggare. Tillsammans kan vi göra detta möjligt. Genom föreningen kommer vi att samlas till en stark röst som kan representera de tusentals förare och åkerier som idag använder sig av App Plattformen. Vi skall kommunicera gentemot allmänheten och göra dem medvetna om vår situation. Vi skall samtala och förhandla med Transportstyrelsen / Skatteverket och andra viktiga och relevanta myndigheter. Vi skall även träffa och förhandla priser och serviceavgifter med Apptaxi leverantörer såsom Bolt, Uber och andra App-taxiföretag. 

Vi har redan fått kontakt med olika företag som vill bli partners med Taxiunionen, genom att erbjuda rabatter på deras produkter och tjänster. Allt detta kan alla medlemmar ta del av.

Vi fortsätter att samtala och förhandla med olika försäkringsbolag, bensinstationer, biltillverkare, garage och leverantörer av olika produkter och tjänster vilka kommer att vara en tillgång för ditt företag och förare. För att få större slagkraft förenar och organiserar vi oss i Taxiunionen där du kan bli medlem

Så vänta inte, bli medlem nu!

För att få större slagkraft förenar vi oss och organisera vi oss i Taxiunionen där du kan bli medlem kostnadsfritt och genom det ta del av de olika förmånen och uppbackning som vi alla behöver.

Tänk om vi tillsammans kan revolutionera vår bransch genom att:

• Ha anständiga löner när vi jobbar 40–50 timmar i veckan?

• Vi får mer tid att investera i oss själva, våra familjer och annat vi älskar.

• Kunna ha möjlighet att påverka beslut som fattas om vårt yrke och bransch.

• Sänka negativ stress och få njuta av livet lite mer genom att inte behöva vara tillgänglig dygnet runt för att säkra nästa lönecheck?

Together We Can!

STADGAR FÖR TAXIUNIONEN

med hemort i STOCKHOLM

Bildad 2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §          Ändamål

Föreningen har som ändamål att bevaka och tillvarata taxibranschens gemensamma intressen genom att bl a bedriva upplysning till allmänheten om förutsättningarna för säkra persontransporter, informera beslutsfattare om effekterna av antagna bestämmelser och förfaranden för upphandlingar mm, utgöra en diskussions-/förhandlingspart som företräder taxibranschens intressen vis a´vis myndigheter och beslutsfattare samt genom opinionsbildning som syftar till att skapa förutsättningar för en hederlig, hållbar och lönsam taxibransch.

Föreningen vänder sig utöver till branschverksamma till del av allmänheten som har intresse av fungerande tjänster inom person- och godsbefordran.

Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Även juridisk person kan vara medlem av föreningen.

2 §          Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §          Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 §          Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 §          Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 §          Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller, om så kan ske, ett särskilt påkallat extra årsmöte.

I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 §          Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras av en skiljeman enligt lagen om skiljeförfarande. Följande ska gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Den tappande parten svarar för egna kostnader, motpartens kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 §          Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid ändring av ändamålet ska 80 % av de närvarande rösta för ändringen. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §          Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 90 % av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar delas ut till föreningens fysiska medlemmar till lika delar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §        Medlemskap

Medlem kan vara fysisk eller juridisk person som har visat positivt intresse för föreningen och som efter begäran att bli medlem antagits av styrelsen. Fysisk person som nekats medlemskap kan få saken prövad genom påkallande av skiljeförfarande enligt lagen därom. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 §        Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift äger ej utöva sin rösträtt. Medlemskapet kan upphöra i sådant fall genom att föreningens styrelse beslutar avföra personen från medlemsförteckningen.

12 §        Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 §        Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid medlemsskapets upphörande
  • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 §        Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail där så kan ske samt anslås på hemsidan.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 §        Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 §        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som är juridisk person får företrädas av person som har ställningsfullmakt i ordinarie verksamhet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 §        Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, utom i de fall som anges i §§ 8-9.

18 §        Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal att extra årsmöte ska sammankallas för att avgöra frågan varvid ordföranden vid mötet också ska vara röstberättigad. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 §        Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är person som har ställningsfullmakt för juridisk medlem eller är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får väljas till ledamot av styrelsen, men ej till valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 §        Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av två (2) protokolljusterare som också är rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12.  Val av

      a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.

      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

      c) tre (3) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

      d) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

      e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en (1) skall utses till sammankallande.

13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 §        Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 §        Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 §        Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisor skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju (7) dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 §        Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 §        Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

•     tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

•     förbereda årsmöte

26 §        Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder vart kvartal efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 §        Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

28 §        Finansiering

Föreningens verksamhet kan finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från företag eller annan, avgifter för

seminarier, utbildningar etc och finansiellt utbyte från verksamheter som föreningen beslutar initiera (t ex dotter- eller

intressebolag).

Dessa stadgar antogs vid föreningens konstituerande första möte den 1/2 2021